Vedtægter

§ 1 Foreningens navn

1.1 Foreningens navn er Danish Airbase Fire And Rescue Organisations. I daglig brug kaldet DAFARO.

§ 2 Foreningens hjemsted

2.1 Foreningen er hjemmehørende i Furesø Kommune. Foreningen agerer som central organisation for listede lokale foreninger med samme interesseområde.
Foreningen er skabt med baggrund i ændring af foreningen Værbor, som oprindeligt var hjemmehørende i Hillerød (CVR nr.: 40905804).

§ 3 foreningens Formål

3.1 Foreningens almennyttige formål er:

 • At sikre og formidle historien omkring danske militære flyvestationer, med udgangspunkt i Flyvestation Værløse og med særlig fokus på det danske militære beredskab.
 • At formidle historien omkring krigshistorien, herunder bl.a. krigen i perioderne 1. verdenskrig, 2.verdenskrig, koldkrigsperioden og efterkrigstiden mm.
 • At bidrage til, at skolebørn- og unge igennem oplevelser, får større forståelse og viden omkring krigshistorien og de danske militære flyvestationer og beredskab.
 • At give personer med interesse for krigshistorien og militære køretøjer mulighed for, at dyrke et fællesskab med base i hangaren på Værløse flyvestation.
 • At bidrage til at sikre, at historiske genstande som kan relateres til foreningens almennyttige formål, ikke går tabt.

3.2 Foreningen bidrager også til beredskabet i forbindelse med afholdelse af arrangementer, samt afholder førstehjælpekurser for at bidrage til, at endnu flere kan yde førstehjælp.

3.3 Foreningens formål opnås bl.a. gennem folkeoplysende aktiviteter henvendt til den brede befolkning. Aktiviteterne kan fx være, afholdelse af foredrag, rundvisninger, oplevelsesture, deltagelse i udstillinger, deltagelse i beredskaber, afholdelse af førstehjælpskurser, anskaffelse og udstilling af historiske militære genstande, herunder særligt køretøjer, men også andre militærhistoriske genstande. Med udgangspunkt i formålet kan foreningen løbende udvide disse aktiviteter.

§ 4 Medlemskab

4.1 Alle med interesse i foreningens formål, kan blive medlem, man er medlem når medlemsskabet er registreret.

4.2 Indmeldelse sker ved indtegning i foreningens register.

4.3 Klubben fører medlemslister, der en gang om året indberettes til Furesø Kommune.

4.4 Udelukkelse af medlemmer kan ske ved, at bestyrelsen ved et simpelt flertal, dog minimum 2 stemmer, udelukker et medlem der bringer klubben eller klubbens medlemmer i miskredit. Den pågældende kan få afgørelsen prøvet på førstkommende ordinære generalforsamling.

4.5 Udmeldelse

 • sker ved at sende en skriftlig besked til foreningen om, at medlemmet ønsker at udmelde sig af foreningen.
 • sker automatisk hvis et medlem ikke har betalt sit kontingent 1,5 måned efter forfald, betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen.

§ 5 Kontingent

5.1 Kontingent betales årligt og opkræves første gang ved indmeldelse og efterfølgende pr. 1/1. Såfremt at indmeldelse sker i andet halvår, betales halvt kontingent.

5.2 Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler herfor, tildele et medlem hel eller delvis kontingentfritagelse.

§ 6 Generalforsamlingen

6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

6.2 Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer og/eller opslag på foreningens website eller facebook side med mindst 1 måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden samt foreningens reviderede regnskab. Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af september måned.

6.3 Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 14 dage før og endelig dagsorden udsendes senest en uge før, til alle medlemmer.

6.4 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1⁄4 af medlemmerne anmoder herom.
Anmodningen om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden. Ved anmodning skal den ekstraordinære generalforsamling, afholdes inden en måned fra anmodningen er modtaget.

6.5 Alle fremmødte myndige medlemmer der ikke er i restance, har stemmeret. Forældre eller myndighedsindehavere til medlemmer som er børn der ikke er myndige, har en stemme pr. barn, dog har intet medlem mere end én stemme.

6.6 Alle myndige personer som har været medlem i minimum 3 måneder, kan vælges til bestyrelsen.

6.7 Alle afgørelser vedtages ved et flertal af stemmer. For vedtægtsændringer gælder det, at der skal være 2/3 flertal af stemmer. Afstemning sker ved håndsoprækning, dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde give tilladelse til, at et medlem deltager og stemmer online eller skriftligt. Ved særlige tilfælde menes der eksempelvis, at medlemmet ikke kan møde op fysisk grundet eks. fysiske udfordringer eller lignende.

6.8 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.

6.9 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • valg af dirigent.
 • bestyrelsens beretning.
 • fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 • fremlæggelse af budget.
 • fastsættelse af kontingent.
 • indkomne forslag.
 • valg af bestyrelse og suppleant.
 • valg af revisor.
 • evt.

6.10 Bestyrelsen har ansvaret for, at der tages referat af mødet.

§ 7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

7.2 Bestyrelsen består af maks. 5 medlemmer. Posterne i bestyrelsen skal bestå af min. en formand og en kasserer.

7.3 Bestyrelsen skal bestå af Formand valgt for 2 år og kan genvælges. Kasser og næstformand vælges for 1 år med mulighed for genvalg. Bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges for 1 år med mulighed for genvalg.

7.4 Der vælges hvert år 1 eller flere, dog maks. 3 suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden samt mindst 1 bestyrelsesmedlem er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Næstformanden repræsenterer formanden i dennes fravær.

7.6 Bestyrelsesmøder afholdes løbende efter behov, dog min. 4 gange årligt. Møderne afholdes fysisk eller virtuelt.

7.7 Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen.

§ 8 Regnskab og økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

8.2 Regnskabet føres af kasseren og skal indeholde en oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at regnskabet bliver udarbejdet.

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende, dog altid på anmodning, samt tilses og revideres af den af generalforsamlingens valgte revisor.

§ 9 Dispositionsret

9.1 Det er formanden eller kasseren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de i foreningen påhvilede forpligtelser.

§ 10 Opløsning af foreningen

10.1 Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede. Der kræves mindst 3/4 af de angivne stemmer for at forslaget kan vedtages. Hvis det nødvendige flertal på 3/4 for en opløsning opnås, men med under halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes til endnu en ekstraordinær generelforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

10.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generelforsamling.